تبلیغات
من منتظرم... - 4. جلب و دفع روزی

من منتظرم...


خراسان - مورخ شنبه 1391/07/15 شماره انتشار 18235
نویسنده: محمدرضا تقوایی

امیرمومنان علیه السلام می فرمایند: ...

 • ایستاده شانه زدن تهیدستی آورد.
 • حرص ورزیدن تهیدستی آورد.
 • به خواب رفتن بین نماز مغرب و عشا تهیدستی آورد.
 • به خواب رفتن قبل از طلوع آفتاب باعث فقر شود.
 •  عادت به دروغ گویی تهیدستی آورد.
 • زیاد گوش دادن به غنا تهیدستی آورد.
 • رد کردن فقیر که در شب ذکر خدا می گوید، موجب تنگدستی شود
 •  عقل معیشتی نداشتن تهیدستی آورد
 •  از فامیل بریدن تهیدستی آورد. 
سپس فرمود: آیا آگاه کنم شما را به آن چه رزق را فراوان می کند؟گفتند: بلی، ای امیرمومنان(ع). فرمود:
 • میان دو نماز جمع کردن روزی را زیاد می‌کند.
 • خواندن تعقیب بعد از نماز صبح و عشا روزی را زیاد کند.
 • رفت و آمد خویشاوندان، روزی را زیاد کند.
 •  جارو کردن آستانه خانه روزی را زیاد کند.
 •  با برادران دینی همراهی کردن روزی را زیاد کند.
 • عجله کردن در طلب روزی، روزی را زیاد کند.
 •  از خدا آمرزش خواستن روزی را زیاد می کند.
 •  امانتداری روزی را زیاد می کند.
 • سخن به حق گفتن روزی را زیاد می کند.
 • به صدای موذن جواب گفتن، روزی را زیاد می کند ...
 • حرص نورزیدن روزی را زیاد می کند.
 •  سپاسگزاری از صاحب نعمت روزی را زیاد می کند.
 •  دوری جستن از قسم و دروغ، روزی را زیاد می کند.
 • وضو گرفتن قبل از غذا روزی را زیاد می کند.
  هر کس در روز سی مرتبه خدا را تسبیح گوید خدای عزوجل هفتاد نوع بلا را از او برگرداند که آسان ترین آن تهیدستی است.